Nguyễn Thư

273 articles

Tình hình sản xuất Đan Mạch

Năm 2018, khoảng 11% diện tích đất nông nghiệp của Đan Mạch (280.000 ha) được sử dụng để sản xuất các sản phẩm hữu...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox