Nguyễn Thư

273 articles

Xuất khẩu gạo giảm cả giá và lượng

Trái ngược với mức tăng ấn tượng của năm 2020, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2021 đang chứng kiến dấu hiệu giảm...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox